Om vannverket

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA forsyner 2/3 av Enebakk kommune, innbyggertallet passerte 11000 i 2020. Vannverket forsynte i overkant av 2600 boliger- /næring- / og hytte abonnenter i 2020. I 2020 ble det levert 820180 m3 behandlet vann.

Vannkilden

Råvannet til vannforsyningsanlegget kommer fra Børtervannet, som har en utstrekning på 2,58 km2. Børtervannet ligger på 193 moh. og har vært vannverkets vannkilde siden etableringen i år 1958 (opprinnelig het vannverket da Kirkebygden Vannverk). Inntaksledningen ligger på ca. 18 m dyp ved normalvannstand i Børtervannet og ca. 150 m fra land. Vannets utløp er regulert av en demning, da Børtervannet også benyttes til vannkraftproduksjon for et mindre privat e-verk (Børter e-verk). Vannstanden i Børtervannet kan variere med inntil 4m over året etter uttaksmengden til drikkevann og kraftproduksjon. Nedslagsfeltet til Børtervannet er 27,4 km2 (35,8 km2 inkl. Raudsjø), med et årlig tilsig på 17,1 million m3 pr. år. Den er karakterisert som en grunn (middeldyp 3-15m), humøs og kalkfattig innsjø med svært god økologisk tilstand. Nedbørfeltet er i all hovedsak dekket av skog og ligger hovedsakelig i Enebakk, samt delvis i Lørenskog- og Rælingen kommune (Østmarka). Det er ikke vedtatt klausulerings-bestemmelser for tilsigsområdet.

Vannbehandling og kapasitet

Vannbehandlingsanlegget ligger ca. 1,5 km nedenfor Børtervannet. Behandlingsanlegget er bygd opp med en linje. Vannet filtreres gjennom grovsiler før det behandles i et membrananlegg med nanofiltreringsmembraner, dette fjerner mikrorganismer og humus. Desinfisering av vannet skjer i tillegg med hjelp av et UV-anlegg og klordosering. På den måten har anlegget tre uavhengige hygieniske barrierer. Vannglass (Natriumsilikat) tilsettes for å hindre korrosjon på ledningsnettet og regulere vannets pH.

Ledningsnett

KYEV har ca. 109 km ledningsnett i kommunen. I følge opplysninger fra vannverkets ledningskartverk Gemini VA består ledningsnettet av 6,4 km ledning lagt på 70-tallet, 2,4 km ledning lagt på 80-tallet, 21,1 km ledning lagt på 90-tallet og 41,8 km ledning lagt etter år 2000, 37,9 km av ledningsnettet har ukjent alder (trolig mye gammelt – før 1970). Ledningsnettet består av ca. 62 km PE-ledning, 15,2 km støpejerns-ledning, 17 km PVC-ledning og ca. 11 km asbestsement. 4,2 km av ledningsnettet er med ukjent materiale. Pr 2020.

Høydebasseng

Vannverket har 4 høydebasseng som er i drift per 01.01.2021. Høydebassenget på Holt er ca. 1356 m3 stort, HB Gaupeveien er 400m3, HB Ekornveien er 1000 m3 og HB Gran er 1356 m3.

Distribusjon

Distribusjon av vann skjer ved pumping ut fra vannverket (4 pumper derav normalt 2 i drift samtidig) og deretter hovedsakelig på selvfall. Pumpestasjoner er nødvendig for å distribuere vannet til høydebassengene. De mindre pumpestasjonene (sideledninger til vannverkets «hovedstamme» gjennom distribusjonsområdet) er også nødvendig for å opprettholde trykk ut til alle abonnenter.

Nedbørsfelt

Nedbørsfeltet bør deles inn i 3 sikringssoner. Forslag til soneinndeling, se vedlagte kart. Sone 3 er avgrenset i nord til grensen for Østmarka Naturreservat. Dette fordi Mattilsynet forutsetter at reguleringsbestemmelsene for naturreservatet er minst like strenge som tilsynets forslag for sone 3. Sonen er videre avgrenset til området rundt selve sjøen/vannet og omhandler ikke nedbørsfeltet rundt sjøene som drenerer til Børtervann. Mattilsynet forutsetter selvsagt at gjeldende lover og forskrifter om forurensing blir håndhevet i hele nedbørsfeltet.

Forslag til sikringstiltak for sone 3 bør gjelde hele nedbørsfeltet. Forslag til sikringstiltak for sone 2 bør også gjelde for sone 1.

Sonegrensene kan med fordel tilpasses lokale forhold som terreng, topografi og liknende.

Sone 3

 1. Vanlige forskrifter og lover om forurensing håndheves. Veier fram til Børtervann bør fortsatt være sperret for allmenn motorisert ferdsel.
 2. Det bør etableres et forbud mot deponering av slam/avfall samt lagring av olje eller kjemikalier innenfor lokalt nedbørsfelt. Drivstoff kan tillates transportert inn i sone 3 for midlertidig lagring i godkjente tanker i forbindelse med skogsdrift.

Sone 2

 1. Bruk av motorisert farkost på vann/is tillates normalt ikke, men kun i forbindelse med:
 • Nødvendig skogsdrift og annen ikke-forurensende næring for grunneier.
 • Nødvendig bruk i forbindelse med vannverkets drift.
 • Skogeiers bruk i forbindelse med tilsyn og forvaltning av skogen.
 • Behov i forbindelse med annet tilsyn med området og vannverkets installasjoner.
 • Maskinell preparering av skiløyper.
 1. Ny bebyggelse tillates ikke. Unntak for dette er nødvendig vedlikehold av eksisterende bygninger og eventuell gjenreising av bygninger etter brann eller annen ødeleggelse.
 2. Avløp fra eksisterende bebyggelse må gå i tette tanker eller tett bio-system.
 3. Privat avfall må bringes ut av lokalt nedbørsfelt.
 4. Forbud mot lagring av drivstoff på mobile tanker dersom det ikke på forhånd er gitt tillatelse fra relevante tilsynsmyndigheter.

Sone 1

I sone 1 bør det etableres forbud mot:

 1. Veibygging med unntak av vedlikehold av eksisterende veier. Vedrørende bruk og restriksjoner, se under sone 3.
 2. Lagring av olje/oljeprodukter og kjemikalier i større beholdere enn bærbare kanner.
 3. Bruk av plantevernmidler. Unntak er glykofosfat som brukes forskriftsmessig.
 4. Jordbruk, dvs. nydyrking.
 5. Leirslaging.
 6. Bading, fisking og andre aktiviteter.
 7. Beiting av husdyr.

Styresammensetning

 • Styreleder – Even Ungersness
 • Nestleder – Roar Killerud
 • Styremedlem – Kari Svarthol
 • Styremedlem – Svein Halvar Garden
 • Styremedlem – Kristin Henninger
 • 1.Varamedlem – Christine Bjerkeland Lund
 • 2.Varamedlem – Per Guldbrand Solli

Årsmøter

Last ned årsmøte 8.3.2023

Vedtekter

Last ned Vedtekter av 20. mars 2024

Nyttige linker