Dette er grunnen til at vannet føles rart.

Vannverket har de siste dagene fått henvendelser om at vannet er annerledes enn det pleier. Dette skyldes at vi har hatt en litt høyere pH enn vanlig. Vi har målt pH til rundt 8,6 mens til vanlig liger den på rundt 7,5.  Dette gjør at vannet føles glatt og litt «oljete», dette er ikke farlig, pH har ligget godt innenfor referansegrensene.

Vannverket har nå justert pH ned til det nivået vi pleier å ha.  Dette justerer vi ved å tilsette vannglass, Krystazil som brukes av mange vannverk til å regulere pH i drikkevannet.

Vannverket presiserer også at det ikke har noen helseeffekter av at pH har vært høy noen dager.

Utdrag fra Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/nettpub/stoffer-i-drikkevann/kjemiske-og-fysiske-stoffer-i-drikkevann/kjemiske-og-fysiske-stoffer-i-drikkevann/

pH (surhetsgrad)

pH‑verdi er et mål på vannets innhold av H3O+‑ioner. pH­-verdiene angis med tall fra 0 til 14. Vann med    pH = 7 betegnes som nøytralt, vann med pH < 7 som surt (lav pH‑verdi) og vann med pH > 7 som alkalisk (høy pH‑verdi).

Surhetsgrad i norsk drikkevann

Overflatevannet i Norge er som regel surt eller nøytralt. Normalt bestemmes pH‑verdien av karbondioksidinnholdet i vannet eller av innhold av svovelsyre fra sur nedbør (pH-verdien i regnvann som ikke er forurenset er ca. 5,6 på grunn av likevekten med luftens CO2-innhold, og regn med lavere pH-verdi kalles sur nedbør). Store deler av berggrunnen i Sør‑Norge består av harde, tungt løselige bergarter. Nedbøren som faller ned over disse områder blir i liten grad nøytralisert. I enkelte strøk av Østlandet og Nord‑Norge inneholder fjellgrunnen kalk, og her er overflatevannet nøytralt til svakt basisk. Grunnvannet i slike områder er gjerne hardt og alkalisk (pH ca. 8).

I næringsrike innsjøer kan pH‑verdien i overflatevannet i sommerhalvåret om dagen komme opp i over pH 10 fordi produksjon av alger eller fastsittende vegetasjon fjerner karbondioksid (CO2) fra vannet, mens pH-verdien om natten da kan synke tilbake til under pH 7. Prosesser i ledningsnettet kan være bestemmende for drikkevannets pH‑verdi. Nedbrytning av organisk stoff i vannet og i avsetninger i ledningsnettet gir pH‑reduksjon. Utløsning av kalk fra sementbaserte rør kan gi en sterk pH-økning (opp til pH 11). Ved en rekke vannverk med surt råvann justeres pH-verdien til 8,0­-8,5. Vannet tilsettes enten marmor, kalk, lut eller soda. (Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA tilsetter ingen av disse stoffene)

Helseeffekter

Vann med pH‑verdier høyere enn pH 10,5 vil kunne forårsake øyeskader ved dusjing og bading. Klorering av vann med høy pH‑verdi vil være mindre effektivt for de fleste organismer enn klorering av surt/nøytralt vann.